Učíme se ze života pro život 2

Vedení školyProjekty

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II.

Projekt bude realizován v období: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023.

Realizace aktivit ve škole bude probíhat ve školních rocích: 2021/2022, 2022/2023.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0¬­.0/19_078/0020364

Škola získala na realizaci aktivit finanční prostředky v celkové výši 2.761.951 Kč.

Pedagogickým koordinátorem projektu je Ing. Andrea Kubínová.

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Dále systematická podpora vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Do projektu bude zapojeno 12 aktivních učitelů, kteří odučí v projektu 144 hodin. Dále 3 vybraní učitelé zrealizují 80 hodin kroužků. Na škole bude působit kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele. V rámci projektu zrealizujeme 4× zapojení odborníka z praxe do výuky, 8× doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a v neposlední řadě 2× stáže pedagogů u zaměstnavatelů.