Projektové aktivity 2007-2022

Vedení školyProjekty

Projektové aktivity školy v období 2021 – 2022
Erasmus

V dubnu roku 2021 jsme obdrželi první informativní e-mail o možnostech připojit se k programu Erasmus a využít možnosti, které nabízí. A již o necelý měsíc později jsme podávali žádost.

Byla to první pozitivní zkušenost s tímto programem v novodobé historii školy.

Celý projekt je zaměřen na oblast odborného vzdělávání. Nejen proto jsme se nakonec rozhodli žádat prostředky na mezinárodní kovářské soutěže žáků a jazykové kurzy pedagogů. Na tyto aktivity jsme získali 41 856 EUR, které jsou určeny hlavně na pokrytí cestovních a pobytových nákladů a jazykových kurzů.

Projekt bude realizován ve školních rocích 2021/2022 a 2022/2023.

Rádi bychom v rámci projektu Erasmus žádali také o udělení akreditace.

Učíme se ze života pro život 2

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II.

Projekt bude realizován v období: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023.

Realizace aktivit ve škole bude probíhat ve školních rocích: 2021/2022, 2022/2023.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0¬­.0/19_078/0020364

Škola na realizaci aktivit získala finanční prostředky v celkové výši 2.761.951 Kč.

Pedagogickým koordinátorem projektu je Ing. Andrea Kubínová.

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Dále systematická podpora vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Do projektu bude zapojeno 12 aktivních učitelů, kteří odučí v projektu 144 hodin. Dále 3 vybraní učitelé zrealizují 80 hodin kroužků. Na škole bude působit kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele. V rámci projektu zrealizujeme 4× zapojení odborníka z praxe do výuky, 8× doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a v neposlední řadě 2× stáže pedagogů u zaměstnavatelů.

Šablony pro SŠ a VOŠ II

Ve druhé polovině školního roku 2018/2019 jsme podali úspěšnou žádost na MŠMT v rámci výzvy č. 02_18_065 – Šablony pro SŠ a VOŠ II, kterou ministerstvo vypsalo 20. 12. 2018.

A stejně tak jako v minulé výzvě si mohla každá škola zvolit aktivity podle vlastních představ v souladu s výstupy z analýzy potřeb školy. Naší škole byly přiděleny prostředky z Evropské unie a státního rozpočtu ČR ve výši 2.459.848 Kč. Celkový objem prostředků, který byl pro školy k dispozici, byl 830 mil. Kč.

Projekt je realizován v období od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 (z důvodu covid lze realizaci po podání žádosti posunout).

Cíle výzvy

 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.).
 • Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze.
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem.
 • Zavedení a podpora nových metod ve výuce.
 • Větší propojení teorie s praxí – spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Aktivity naší školy v projektu

 • Podpora žáků skrze školního kariérového poradce v rozsahu 10% pracovního úvazku na SŠ po dobu 24 měsíců.
 • Podpora žáků a pedagogů skrze koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele v rozsahu 10% pracovního úvazku na SŠ po dobu 24 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků formou DVPP v rozsahu 8 hodin.
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky.
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů.
 • Využití ICT ve vzdělávání.
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Kluby pro žáky.
Učíme se ze života pro život

Škola se v rámci implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I (I-KAP) zapojila do projektu „Učíme se ze života pro život“.

Projekt je realizován v období 1. 1. 2018 – 14. 02. 2021. Realizace aktivit ve škole probíhá ve školních rocích: 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021. Škola na realizaci aktivit získala finanční prostředky v celkové výši 249.117 Kč. Z prostředků bylo mimo jiné zakoupeno moderní výukové vybavení, využitelné nejen v předmětech fyzika, chemie a matematika.

Pedagogové naší školy byli vybráni do krajských metodických týmů. Působí jako metodikové nebo věcní koordinátoři – Mgr. Olga Blažková, Mgr. Tereza Brožková, Mgr. Miroslava Pavlíková.

Pedagogickým koordinátorem projektu je za naší školu Ing. Andrea Kubínová. Jako aktivní učitelé působí Ing. Zdenka Šmídová, Ing. Marcela Zajíčková, Mgr. Jiří Mráček a Ing. Michal Hošek.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílení o prvky přenosu kompetencí do výuky.

Rozvíjené oblasti v rámci oborů

 1. Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (Výchova k podnikavosti)
 2. Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)
 3. Kariérové poradenství
 4. Jazykové kompetence v „nejazykových“ předmětech
 5. ICT kompetence mimo výuku Inf
 6. Čtenářská gramotnost mimo výuku ČJL
 7. Matematická gramotnost mimo výuku Ma
Modernizace odborného vzdělávání

Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a je realizován v období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020.

Registrační číslo projektu je CZ.02.3.38/0.0/0­.0/16_020/0004176.

Rozpočet projektu je 96.964.737 Kč.

Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

Mistrovská zkouška

Dále jsme se připojili, konkrétně mistři kameníci, do programu Mistrovské zkoušky (MiZk). Dvě pracovní skupiny vytvořily standardy pro kvalifikaci kameník a kameník osazovač. Kvalifikace kameník se bude zkoušet na KSS Lipnice n/S.

Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství a přispívá tak ke zlepšení kvality dalšího vzdělávání v oblasti řemesel. Je spolufinancován Evropskou unií. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a je realizován v období 1. 11. 2017 – 31. 10. 2021. Registrační číslo projektu je CZ.03.1.54/0.0/0­.0/16_020/0004431.

V rámci projektu budou vytvářeny a revidovány prvky systému mistrovské zkoušky, kterými jsou pro jednotlivé mistrovské kvalifikace jejich kvalifikační hodnotící standardy, rámce pro tvorbu zadání a průběh mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů a učební texty. K tomu projekt vytvoří potřebné metodiky a navrhne podobu procesů pro realizace mistrovských zkoušek.

Program prevence sociálně patologických jevů města Světlá n. S.

Pokračuje naše spolupráce s městem Světlá nad Sázavou v rámci prevence sociálně patologických jevů. Naše škola obdržela z programu ročně 30.000 Kč, které využila na úhradu besed pro žáky s danou tematikou a vzdělávání pedagogů v oblasti prevence.

Projektové aktivity školy v období 2019 – 2020
Šablony pro SŠ a VOŠ II

Ve druhé polovině školního roku 2018/2019 jsme podali úspěšnou žádost na MŠMT v rámci výzvy č. 02_18_065 – Šablony pro SŠ a VOŠ II, kterou ministerstvo vypsalo 20. 12. 2018.

A stejně tak jako v minulé výzvě si mohla každá škola zvolit aktivity podle vlastních představ v souladu s výstupy z analýzy potřeb školy. Naší škole byly přiděleny prostředky z Evropské unie a státního rozpočtu ČR ve výši 2.459.848 Kč. Celkový objem prostředků, který byl pro školy k dispozici, byl 830 mil. Kč.

Projekt je realizován v období od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 (z důvodu covid lze realizaci po podání žádosti posunout).

Cíle výzvy

 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.).
 • Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze.
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem.
 • Zavedení a podpora nových metod ve výuce.
 • Větší propojení teorie s praxí – spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Aktivity naší školy v projektu

 • Podpora žáků skrze školního kariérového poradce v rozsahu 10% pracovního úvazku na SŠ po dobu 24 měsíců.
 • Podpora žáků a pedagogů skrze koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele v rozsahu 10% pracovního úvazku na SŠ po dobu 24 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků formou DVPP v rozsahu 8 hodin.
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky.
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů.
 • Využití ICT ve vzdělávání.
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Kluby pro žáky.
Šablony pro SŠ a VOŠ I

Naše škola byla zapojena také do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Kde každá škola měla možnost si zvolit aktivity podle vlastních představ v souladu s výstupy z analýzy potřeb školy.

Po úspěšně podané žádosti byly naší škole přiděleny prostředky z Evropské unie a státního rozpočtu ČR ve výši 649.308 Kč.

Projekt byl realizován v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Cílem projektu je podpora žáků skrze využívání služeb školního psychologa a kariérového poradce, rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP v oblasti výuky čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků, ICT, podnikavosti, osobního rozvoje a inkluze (na naší škole bylo zapojeno 19 pedagogů).

Učíme se ze života pro život

Škola se v rámci implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I (I-KAP) zapojila do projektu „Učíme se ze života pro život“.

Projekt je realizován v období 1. 1. 2018 – 14. 02. 2021. Realizace aktivit ve škole probíhá ve školních rocích: 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021. Škola na realizaci aktivit získala finanční prostředky v celkové výši 249.117 Kč. Z prostředků bylo mimo jiné zakoupeno moderní výukové vybavení, využitelné nejen v předmětech fyzika, chemie a matematika.

Pedagogové naší školy byli vybráni do krajských metodických týmů. Působí jako metodikové nebo věcní koordinátoři – Mgr. Olga Blažková, Mgr. Tereza Brožková, Mgr. Miroslava Pavlíková.

Pedagogickým koordinátorem projektu je za naší školu Ing. Andrea Kubínová. Jako aktivní učitelé působí Ing. Zdenka Šmídová, Ing. Marcela Zajíčková, Mgr. Jiří Mráček a Ing. Michal Hošek.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílení o prvky přenosu kompetencí do výuky.

Rozvíjené oblasti v rámci oborů

 1. Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (Výchova k podnikavosti)
 2. Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)
 3. Kariérové poradenství
 4. Jazykové kompetence v „nejazykových“ předmětech
 5. ICT kompetence mimo výuku Inf
 6. Čtenářská gramotnost mimo výuku ČJL
 7. Matematická gramotnost mimo výuku Ma
Modernizace odborného vzdělávání

Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a je realizován v období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020.

Registrační číslo projektu je CZ.02.3.38/0.0/0­.0/16_020/0004176.

Rozpočet projektu je 96.964.737 Kč.

Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

Mistrovská zkouška

Dále jsme se připojili, konkrétně mistři kameníci, do programu Mistrovské zkoušky (MiZk). Dvě pracovní skupiny vytvořily standardy pro kvalifikaci kameník a kameník osazovač. Kvalifikace kameník se bude zkoušet na KSS Lipnice n/S.

Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství a přispívá tak ke zlepšení kvality dalšího vzdělávání v oblasti řemesel. Je spolufinancován Evropskou unií. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a je realizován v období 1. 11. 2017 – 31. 10. 2021. Registrační číslo projektu je CZ.03.1.54/0.0/0­.0/16_020/0004431.

V rámci projektu budou vytvářeny a revidovány prvky systému mistrovské zkoušky, kterými jsou pro jednotlivé mistrovské kvalifikace jejich kvalifikační hodnotící standardy, rámce pro tvorbu zadání a průběh mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů a učební texty. K tomu projekt vytvoří potřebné metodiky a navrhne podobu procesů pro realizace mistrovských zkoušek.

Cerasmus+

Naše škola je účastníkem právě probíhajícího projektu Cerasmus+, který vznikl z iniciativy AEuCC – European Grouping of Territorial Cooperation Cities of Ceramics a jehož výkonným koordinátorem je italská vzdělávací instituce TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme. Je plně hrazen z programu Erazmus+. Výkonným koordinátorem projektu je italská vzdělávací instituce TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme.

Projekt byl zahájen na podzim 2017 jako jedna z mnoha aktivit na podporu a rozvoj keramického řemesla napříč celou Evropou, které se v mnoha zemích potýká se stejnými problémy, například celosvětová konkurence levnějších výrobků vytvářených masovou produkcí, či ztráta řemeslných dovedností.

Cílem projektu je tedy podporovat a realizovat v evropském měřítku aktivity vedoucí k zajištění a udržení keramického řemesla, k ochraně tradic keramické výroby a k zachování vzdělávacích oborů keramického zaměření. Projekt je realizován v období 10/2017 – 9/2019. Web projektu: http://cerasmus.eu.

Senior 50+

Projekt je realizován v rámci Podpory rozvoje vzdělávání dospělých osob 50+. Obecným cílem projektu Senior je zapojit střední odborné školy do vzdělávání seniorů, a přispět tak k rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit určených pro tuto specifickou skupinu.

Projekt Senior se realizuje v časovém intervalu 1 roku, opakuje se pak každoročně. V rámci jednoletého projektu panuje návaznost na aktivity předchozích projektů Senior realizovaných od r. 2005 NÚOV, později NÚV. Projekt ústav realizuje na základě pověření oddělení pro vzdělávání dospělých MŠMT.

Cíle projektu se průběžně modifikují a konkretizují s proměnou společenské situace a podmínek pro vzdělávání seniorů, s vývojem politiky stárnutí – od Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 – 2007 až po současnost.

Základním východiskem projektu jsou cíle Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí, zvláště strategický cíl 2. Cíl 2 stanovuje zvýšit podíl seniorů zapojených do vzdělávání zejména prostřednictvím Univerzit 3. věku (U3V) a akademie seniorů, a to s ohledem na místní dostupnost: rozvíjet programy středních škol, U3V a další vzdělávací aktivity pro seniory, a to jak formou kontaktní výuky, tak způsobem vhodným pro zajištění dostupnosti i v menších městech a obcích, případně jiné podobné aktivity. Naše škola se projektu účastnila v podzimním období roku 2018, na jeho realizaci obdržela částku 40.000 Kč.

Program prevence sociálně patologických jevů města Světlá n. S.

Pokračuje naše spolupráce s městem Světlá nad Sázavou v rámci prevence sociálně patologických jevů. Naše škola obdržela z programu ročně 30.000 Kč, které využila na úhradu besed pro žáky s danou tematikou.

Projektové aktivity školy v období 2017 – 2018
Šablony pro SŠ a VOŠ II

Ve druhé polovině školního roku 2018/2019 jsme podali úspěšnou žádost na MŠMT v rámci výzvy č. 02_18_065 – Šablony pro SŠ a VOŠ II, kterou ministerstvo vypsalo 20. 12. 2018.

A opět si mohla každá škola zvolit aktivity podle vlastních představ v souladu s výstupy z analýzy potřeb školy. Naší škole byly přiděleny prostředky z Evropské unie a státního rozpočtu ČR ve výši 2.459.848 Kč. Celkový objem prostředků, který byl pro školy k dispozici – 830 mil. Kč.

Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Cíle výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.).
 • Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze.
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem.
 • Zavedení a podpora nových metod ve výuce.
 • Větší propojení teorie s praxí – spolupráce škol a zaměstnavatelů.
Šablony pro SŠ a VOŠ I

MŠMT vypsalo 20. 12. 2016 výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Každá škola měla možnost zvolit si aktivity podle vlastních představ v souladu s výstupy z analýzy potřeb školy. Po úspěšně podané žádosti byly naší škole přiděleny prostředky z Evropské unie a státního rozpočtu ČR ve výši 649.308 Kč. Projekt je realizován v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Cílem projektu je podpora žáků skrze využívání služeb školního psychologa a kariérového poradce, rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP v oblasti výuky čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků, ICT, podnikavosti, osobního rozvoje a inkluze (na naší škole bylo zapojeno 19 pedagogů).

Učíme se ze života pro život

Škola se v rámci implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I (I-KAP) zapojila do projektu „Učíme se ze života pro život“.

Projekt je realizován v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020. Realizace aktivit ve škole probíhá ve školních rocích: 2018/2019, 2019/2020. Škola na realizaci aktivit získala finanční prostředky v celkové výši 249.117 Kč. Z prostředků bylo mimo jiné zakoupeno moderní výukové vybavení, využitelné nejen v předmětech fyzika, chemie a matematika.

Pedagogové naší školy byli vybráni do krajských metodických týmů. Působí jako metodikové nebo věcní koordinátoři – Mgr. Olga Blažková, Mgr. Tereza Brožková, Mgr. Miroslava Pavlíková.

Pedagogickým koordinátorem projektu je za naší školu Ing. Andrea Kubínová. Jako aktivní učitelé působí Ing. Zdenka Šmídová, Ing. Marcela Zajíčková, Mgr. Jiří Mráček a Ing. Michal Hošek.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílení o prvky přenosu kompetencí do výuky.

Rozvíjené oblasti v rámci oborů

 1. Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (Výchova k podnikavosti)
 2. Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)
 3. Kariérové poradenství
 4. Jazykové kompetence v „nejazykových“ předmětech
 5. ICT kompetence mimo výuku Inf
 6. Čtenářská gramotnost mimo výuku ČJL
 7. Matematická gramotnost mimo výuku Ma
Modernizace odborného vzdělávání

Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a je realizován v období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020.

Registrační číslo projektu je CZ.02.3.38/0.0/0­.0/16_020/0004176.

Rozpočet projektu je 96.964.737 Kč.

Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

Mistrovská zkouška

Dále jsme se připojili, konkrétně mistři kameníci, do programu Mistrovské zkoušky (MiZk). Dvě pracovní skupiny vytvořily standardy pro kvalifikaci kameník a kameník osazovač. Kvalifikace kameník se bude zkoušet na KSS Lipnice n/S.

Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství a přispívá tak ke zlepšení kvality dalšího vzdělávání v oblasti řemesel. Je spolufinancován Evropskou unií. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a je realizován v období 1. 11. 2017 – 31. 10. 2021. Registrační číslo projektu je CZ.03.1.54/0.0/0­.0/16_020/0004431.

V rámci projektu budou vytvářeny a revidovány prvky systému mistrovské zkoušky, kterými jsou pro jednotlivé mistrovské kvalifikace jejich kvalifikační hodnotící standardy, rámce pro tvorbu zadání a průběh mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů a učební texty. K tomu projekt vytvoří potřebné metodiky a navrhne podobu procesů pro realizace mistrovských zkoušek.

Cerasmus+

Naše škola je účastníkem právě probíhajícího projektu Cerasmus+, který vznikl z iniciativy AEuCC – European Grouping of Territorial Cooperation Cities of Ceramics a jehož výkonným koordinátorem je italská vzdělávací instituce TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme. Je plně hrazen z programu Erazmus+. Výkonným koordinátorem projektu je italská vzdělávací instituce TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme.

Projekt byl zahájen na podzim 2017 jako jedna z mnoha aktivit na podporu a rozvoj keramického řemesla napříč celou Evropou, které se v mnoha zemích potýká se stejnými problémy, například celosvětová konkurence levnějších výrobků vytvářených masovou produkcí, či ztráta řemeslných dovedností.

Cílem projektu je tedy podporovat a realizovat v evropském měřítku aktivity vedoucí k zajištění a udržení keramického řemesla, k ochraně tradic keramické výroby a k zachování vzdělávacích oborů keramického zaměření. Projekt je realizován v období 10/2017 – 9/2019. Web projektu: http://cerasmus.eu.

Senior 50+

Projekt je realizován v rámci Podpory rozvoje vzdělávání dospělých osob 50+. Obecným cílem projektu Senior je zapojit střední odborné školy do vzdělávání seniorů, a přispět tak k rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit určených pro tuto specifickou skupinu.

Projekt Senior se realizuje v časovém intervalu 1 roku, opakuje se pak každoročně. V rámci jednoletého projektu panuje návaznost na aktivity předchozích projektů Senior realizovaných od r. 2005 NÚOV, později NÚV. Projekt ústav realizuje na základě pověření oddělení pro vzdělávání dospělých MŠMT.

Cíle projektu se průběžně modifikují a konkretizují s proměnou společenské situace a podmínek pro vzdělávání seniorů, s vývojem politiky stárnutí – od Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 – 2007 až po současnost.

Základním východiskem projektu jsou cíle Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí, zvláště strategický cíl 2. Cíl 2 stanovuje zvýšit podíl seniorů zapojených do vzdělávání zejména prostřednictvím Univerzit 3. věku (U3V) a akademie seniorů, a to s ohledem na místní dostupnost: rozvíjet programy středních škol, U3V a další vzdělávací aktivity pro seniory, a to jak formou kontaktní výuky, tak způsobem vhodným pro zajištění dostupnosti i v menších městech a obcích, případně jiné podobné aktivity. Naše škola se projektu účastnila v podzimním období roku 2018, na jeho realizaci obdržela částku 40.000 Kč.

Program prevence sociálně patologických jevů města Světlá n. S.

Pokračuje naše spolupráce s městem Světlá nad Sázavou v rámci prevence sociálně patologických jevů. Naše škola obdržela z programu ročně 30.000 Kč, které využila na úhradu besed pro žáky s danou tematikou.

Fond Vysočiny

V říjnu 2016 byla podána žádost do programu Fondu Vysočiny Životní prostředí 2016 o podporu projektu STOPPA (Smysluplné Tvořivé Odpovědné Přírodě Prospěšné aktivity). Škola získala v prosinci 2016 finanční podporu ve výši 48.376 Kč. Projekt byl realizován v období leden 2017 až únor 2018.

Projektové aktivity školy v období 2015 – 2016
Program prevence soc. patolog. jevů města Světlá n. S.

Od roku 2015 je Ing. Andrea Kubínová členkou „Týmu pro děti a mládež pro koordinaci preventivních aktivit“ v rámci programu prevence sociálně patologických jevů. Naše škola obdržela z programu v prvním roce 23.000 Kč a v dalších letech již 30.000 Kč, které využila na úhradu besed pro žáky.

Fond Vysočiny

Na podzim 2016 realizován projekt Archivace dat a další zabezpečení sítě Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou probíhající v rámci výzvy IKT 2016 Fondu Vysočiny. Podpořeno částkou 28 459,– Kč (60% investic projektu).

Dále byla v říjnu 2016 podána žádost do programu Fondu Vysočiny Životní prostředí 2016 o podporu projektu STOPPA (Smysluplné Tvořivé Odpovědné Přírodě Prospěšné aktivity). Žádost byla vyhodnocena kladně a získala v prosinci finanční podporu ve výši 48 376,– Kč. Projekt bude realizován v období leden 2017 až únor 2018.

Program Erasmus+

V lednu únoru 2015 i 2016 podány žádosti o podporu měsíčních stáží žáků oboru Sociální činnost v Lipsku. Projekty schváleny, ovšem vzhledem k přetlaku žádostí zařazeny jako náhradní.

Výzva 56

Na jaře 2015 zpracována projektová žádost Podpora jazykových kompetencí žáků a pracovníků školy Výzvy 56. Získána finanční dotace ve výši 467 417,– Kč. Realizovány 3 dvoutýdenní stáže pro vyučující cizích jazyků v Anglii a Německu, dále týdenní jazykově-poznávací pobyt 20 žáků gymnázia a dvou členů pedagogického doprovodu v Londýně.

OPVK – Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

V roce 2015 dokončení dvouletého projektu zaměřeného na podporu výuky meteorologie. Dobudována školní meteostanice, realizovány odborné exkurze a přednášky, kroužek meteorologická měření a pozorování. Získáno celkem 252 375,20 Kč.

Projektové aktivity školy v období 2013 – 2014
Fond Vysočiny

Na jaře 2013 byla dokončena výstavba školní přírodní zahrady. Její certifikace proběhne 27. 9. 2013 a poté bude celý projekt vyúčtován pro zpětné proplacení dotace ve výši 80 000,– Kč.

EU peníze středním školám

Školní rok 2013/2014 je druhým v běhu tohoto projektu. Většina z plánovaných 660 DUM je hotova a probíhá jejich pilotní ověřování. Ze získaných finančních prostředků byla vybudována učebna ICT a PC grafiky, která slouží k výše uvedenému pilotnímu ověření většina DUM. Projekt končí v srpnu 2014.

NAEP – Leonardo da Vinci

Je plánován v období 1. 9. 2013 až 31. 8. 2014, v němž se uskuteční dvě mobility 7 celkem studentů do partnerské instituce BAfU Heyne GmbH v Lipsku. Projekt je podpořen částkou ve výši 10 990 EUR.

OPVK – Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

Rada Kraje Vysočina dne 10. září 2013 akceptovala svým usnesením č. 1588/29/2013/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. Jedná se projekt dvouletý, který bude finišovat v létě 2015. V rámci něj jsou naše aktivity spočívající ve vybudování školní meteorologické stanice, provozu kroužku Meteorologická měření a pozorování, přednáškách odborníků a odborných exkurzích podpořeny částkou 278 630,– Kč.

Projektové aktivity školy v období 2011 – 2012
EU peníze středním školám

V srpnu 2012 škola získala z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost finanční podporu ve výši 1 622 214,– Kč na realizaci celkem 11 šablon III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Projekt poběží do srpna 2014. V rámci něj vyučující školy vytvoří celkem 660 digitálních učebních materiálů (DUM) a pro jejich pilotáž bude pořízena adekvátní výpočetní technika.

Fond Vysočiny

V červnu 2012 byla schválena dotace z Fondu Vysočiny ve výši 80 000,– Kč na vybudování školní přírodní zahrady. Práce na její realizaci započaly v podzimních měsících roku 2012 a zahrada jako celek včetně okrasného jezírka bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2013, kdy musí proběhnout její certifikace vyžadovaná pro přiznání dotace.

Program Comenius – další vzdělávání pedagogických pracovníků

říjen 2011 – Ing. Květa Svitáková – 2 týdenní stáž – Vídeň – Actilingua Academy říjen 2012 – Mgr. Petra Pekárková – 2 týdenní stáž Berlín – DID deutsch-institute

Leonardo da Vinci

V přípravné fázi je žádost o grant, který umožní skupině žáků oboru sociální činnost vycestovat na praxi do Lipska k partnerské instituci BAfU Heyne GmbH. Termín podání grantové žádosti je k 1. únoru 2013, žádost by měla být vyhodnocena cca do května 2013.

Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích Kraje Vysočina

V dubnu 2012 skončil tříletý projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích Kraje Vysočina. Škola v něm byla zapojena spolu s dalšími deseti gymnázii. Prostřednictvím projektu jsme získali 2 interaktivní tabule, dataprojektor, sadu hlasovacího zařízení, měřící sadu pro fyziku a chemii Pasco, digitální učebnice pro přírodní vědy a cizí jazyky. Celkem 7 zapojených vyučujících zpracovalo dohromady 150 digitálních výukových sešitů v programu ActivInspire. Získané zařízeni i vytvořené sešity se využívají při běžné výuce a významnou měrou přispívají k jejímu zkvalitnění.

Mezinárodní aktivity

V posledních 2 letech pokračuje volná spolupráce mezi naší školou a Akademií výtvarných umění ve Lvově. Ukrajinští studenti se ve Světlé zúčastnili celkem dvou tvůrčích sympózií. Díky finanční podpoře KÚ Kraje Vysočina vycestují také naši studenti na přelomu dubna a května 2013 na Ukrajinu na pracovní návštěvu partnerské instituce.

Projektové aktivity školy v období 2009 – 2010
Leonardo da Vinci

Na jaře 2009 vycestovali další 4 studenti uměleckých oborů na měsíční stáž na Wiener Kunstschule spolu se svým vyučujícím výtvarných předmětů.

Také studenti z partnerské vídeňské školy byli na dvou měsíčních stážích na světelské Uměleckoprůmyslové akademii. První skupina přicestovala v říjnu 2009, druhá v dubnu 2010.

Administrativně byl projekt pro světelskou stranu uzavřen na podzim 2009, pro Wienerkunstschule v létě 2010.

Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina

V roce 2007 nám byla nabídnuta možnost zapojit se do projektu s pracovním názvem „Učíme interaktivně“. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zajímavou nabídku, vznikl malý realizační tým, který bude v období tří let projekt řešit. Pojďme si nyní blíže projekt představit.

Nosnou myšlenkou je posílení multimediální a interaktivní výuky ve školách. Z tohoto důvodu byly vyzvány vzdělávací instituce nejen v kraji Vysočina ke vzájemné spolupráci při vytváření elektronických výukových materiálů. Týmy vyučujících humanitních a přírodovědných předmětů budou vytvářet elektronické výukové sešity určené pro práci s interaktivní tabulí. Podle množství zapojených pedagogů škola protihodnotou obdrží vybavení v podobě multimediálních učeben, interaktivních tabulí, dataprojektorů, hlasovacích zařízení či měřící techniky. Celý projekt je nastaven na dobu trvání tři roky.

Hlavním cílem projektu je rozvoj interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina. Projekt byl zahájen na podzim 2009.

Aktivity projektu:

 • zajištění potřebné techniky a software pro interaktivní výuku
 • interaktivní tabule, datové projektory, ozvučení, software vzdělávání pracovníků partnerských škol
 • tvorba metodických příruček pro jednotlivé předmětové skupiny, které umožní tvorbu interaktivních hodin a výuku na úrovni odpovídající gymnaziálnímu vzdělávání
 • vzdělávání pracovníků partnerských škol v tvorbě interaktivních výukových materiálů
 • 98 pedagogů z 11 partnerských škol vytvoří 2450 výukových hodin ze všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných na školách
 • zvláštní důraz je kladen na tvorbu výukových materiálů pro výuku anglického jazyka, informatiky a environmentálního vzdělávání
 • 4500 studentů projde do 30. 4. 2012 systémem interaktivní výuky
 • studenti partnerských škol zpracují 1500 referátů pro prezentaci na interaktivních kompletech.

Partnerské školy:

 • Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
 • Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, Tyršova 365
 • Gymnázium Pelhřimov
 • Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
 • Gymnázium Žďár nad Sázavou
 • Gymnázium Velké Meziříčí
 • Gymnázium Jihlava
 • Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
 • Gymnázium Chotěboř
 • Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
 • Gymnázium Havlíčkův Brod
Aktivity Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu

Na tomto poli volnočasových a mimoškolních aktivit se odehrálo asi nejvíc. Z tohoto důvodu byli zřízeny vlastní www stránky http://edie.gymnazium-svetla.cz/, kde lze najít veškeré informace o aktivitách Programu.

Zde je stručný přehled toho, co se v posledních dvou letech odehrálo:

 1. ExpediceProběhly tři zajímavé expediční cesty:
  • V červnu 2009 přechod mezi českými vesnicemi v oblasti Banátu (Rumunsko)
  • V srpnu 2010 expedice do Černé Hory a Albánie
  • V říjnu/listopadu 2010 expedice do Izraele
 2. Předání diplomů úspěšným účastníkům Programu:
  • V únoru 2009 celkem deset bronzových diplomů
  • V červnu 2010 dva stříbrné diplomy
 3. Další různorodé aktivity:
  • účast na celostátním setkání účastníků Programu na Lipnici nad Sázavou v říjnu 2009
  • Pomoc při realizaci 7. ročníku golfového turnaje Holiday Inn Edie Cup 5. ročník Memoriálu lady Luisy Abrams
  • Průběžné plnění 4 nosných aktivit Programu (rekreační sport, dovednost, dobrovolná služba, expedice)
  • Získávání zahraničních partnerů
  • V květnu 2010 byla díky K. Nedvědové z KÚ Vysočina zahájena spolupráce s Akademií Výtvarných umění ve Lvově.
  • Nadále samozřejmě pokračuje volná spolupráce s Wiener Kunstschule.
Mezinárodní aktivity světelské Uměleckoprůmyslové akademie v roce 2008

Rok 2008 byl na naší Uměleckoprůmyslové akademii opět bohatý na různé mezinárodní aktivity a projekty. Zpracoval jsem tedy stručný hodnotící přehled toho, co se na poli mezinárodních vztahů a akcí u nás za poslední rok odehrálo.

První větší akcí byla účast studentky třetího ročníku gymnázia na mezinárodním fóru mládeže v Jihoafrické republice. Jitka Svobodová se zúčastnila prostřednictvím Programu Cena vévody z Edinburghu (EDIE), do kterého je již několik let zapojená. V Jihoafrické republice si také splnila zlatý expediční stupeň při dobrodružné výpravě do národního parku Tsitsikamma.

Na konci března vycestovali čtyři naše studentky a doprovázející pedagog – výtvarník na měsíční stáž ve vídeňské umělecké škole – Wiener Kuinstschule. Zde tvořili v ateliérech školy, diskutovali s rakouskými studenty problematiku umělecké tvorby a zpracovávali přehled kulturněhisto­rických zajímavostí Vídně. Celá stáž byla financována grantem získaným z programu Leonardo da Vinci.

V dubnu organizovali pracovníci naší školy Mgr. Michal Šimek a MgA. Milan Krajíček studijní návštěvu pro „decisionmakery“ v oblasti školství na téma zvyšování kvality vzdělávání na uměleckých školách a tvorby sítě uměleckých škol v Evropě. Na tuto návštěvu přijeli diskutovat hosté z Finska, Francie, Španělska, Řecka a Turecka. Setkání se uskutečnilo v rámci Průřezového programu studijních návštěv LLP 2007 – 2013.

V červnu reprezentovali dva studenti a dva pedagogičtí pracovníci školy kamenosochařskou tvorbu na velkém mezinárodním kamenickém a kamenosochařském veletrhu Marmotec v italské Carraře. Naše účast byla ve spolupráci se Svazem kameníků a kamenosochařů za finanční podpory Kraje Vysočina.

Na jaře se také rozběhl velký projekt nazvaný Izrael – osudy židovských rodin Světelska a Českobudějovicka za II. světové války, spolupráce s Památníkem obětem holocaustu v Jeruzalémě, expediční Programu EDIE cesta do Izraele. Pět studentů, kteří se jej zúčastnily provádělo pátrání po osudech občanů světelské židovské komunity před válkou a během válečných let, výsledky zpracovali do podoby velkých prezentačních panelů pro několik subjektů – Památník obětem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě, Muzeum Světelska a zájem projevilo také muzeum v Havlíčkově Brodě. V srpnu se potom studenti podíleli na průběhu expediční cesty izraelských účastníků Programu Award na Šumavě a Vltavě. Vlastní dvoutýdenní cesta skupiny do Izraele, vedená garantem projektu Mgr. M. Šimkem proběhla v listopadu. Celá akce byla realizována ve spolupráci mezi Gymnáziem Světlá nad Sázavou a Gymnáziem J. V. Jirsíka České Budějovice. Projekt finančně podpořil Kraj Vysočina, Město Světlá nad Sázavou a Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou.

Září bylo ve znamení expediční cesty bronzových a stříbrných účastníků Programu Cena vévody z Edinburghu (EDIE) do rumunských pohoří Rodna a Caliman. Všichni studenti si zde na výbornou poradili s nástrahami těchto relativně divokých pohoří, během sedmi dnů našlapali 102 kilometrů náročným terénem a vystoupali téměř 5000 metrů převýšení.

V říjnu se další vyučující anglického jazyka zúčastnil metodického kurzu na Richard Languge College v anglickém Bournemouthu. Za poslední tři roky se nám tak podařilo vyslat již čtyři vyučující angličtiny na zahraniční vzdělávací kurz, abychom garantovali odbornou připravenost našich jazykářů. Výjezd byl financován z prostředků programu Comenius.

V současnosti – prosinec 2008 již pracujeme na přípravě akcí – další stáži studentů ve Vídni, prezentacích školy na mezinárodních veletrzích, výjezdech studentů na expediční cesty do zahraničí a dalším vzdělávání našich jazykových pedagogů v zahraničních institucích. Podle všech dosavadních indicií bude i rok 2009 bohatý na nejrůznější mezinárodní aktivity.

Mezinárodní aktivity světelské Uměleckoprůmyslové akademie v roce 2007

České školy se snaží stále více zapojovat se v rámci integrované Evropy do různých mezinárodních projektů a aktivit. Nejinak je tomu i na naší Uměleckoprůmyslové Akademii. Zpracoval jsem stručný hodnotící přehled toho, co se na poli mezinárodních vztahů u nás za poslední rok odehrálo.

Největší a nejnáročnější akcí byl výměnný jazykový projekt s tureckým partnerem realizovaný v dubnu a květnu, který proběhl v rámci programu Socrates/Comenius. Skupina 4 studentů, kteří se účastní stáže ve Wiener Kunstschule v programu Leonardo prochází základní fází projektu, ve které mají kulturní a jazykovou přípravu. Další vyučující anglického jazyka letos vycestoval do anglického Bournemouthu na Richard´s Language College, kde pod záštitou programu Comenius absolvoval metodologický kurz angličtiny.

V červnu se uskutečnil na Lipnici druhý ročník mezinárodního sympozia Sekání na hradě Lipnice, kam byli pozvaní zástupci ze Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. Nakonec dorazili pouze slovenští studenti, ale i tak se jednalo o povedenou akci. Uskutečnili se také tři zahraniční exkurze. Dvě zaměřené na problematiku umění – na jaře do Drážďan a na podzim do Vídně. Poslední zářijový týden vyjeli studenti německého jazyka na poznávací zájezd do Drážďan, Postupimi a Berlína.

Dynamicky se rozjel volnočasový Program Cena vévody z Edinburghu. V září jeho účastníci plnili bronzovou expedici na Ukrajině, v říjnu se setkali s princeznou Annou a na přelomu listopadu a prosince se zúčastnili mezinárodního setkání mladých lidí v portugalském Portu na téma Environment – for where the Europe walks.

Rozhodně po tomto úspěšném roce škola nehodlá usnout na vavřínech a již teď připravuje na rok 2008 další zajímavé akce. Zapojení se do mezinárodních aktivit je totiž v současnosti cestou k vyšší kvalitě poskytovaného vzdělání.