Talentové zkoušky

Učební obory

UMĚLECKOŘEMESLNÉ – tříleté, učební

82–51-H/03 Zlatník a klenotník

82–51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

82–51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

82–51-H/04 Umělecký keramik

Termín podání přihlášek

do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023

Termín talentových zkoušek

4. + 5. 1. 2024

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kritériem pro přijetí žáka do uvedených učebních oborů je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Talentová zkouška je anonymní. Hodnotící komise je složená z výtvarníků školy.

Uchazeči do učebních oborů, pro které je podmínkou složení talentové zkoušky, budou hodnoceni za:

  • kresebnou studii zátiší podle reality (např. ovoce, sklenice, krabice, apod.)

hodnocení 0 – 15 bodů

  • modelování objektu podle reality (např. ulita, žárovka, matice, kladívko, apod.)

hodnocení 0 – 15 bodů

Hodnocení lze individuálně podpořit předložením domácích prací, příp. fotografií – max. 10 ks

hodnocení 0 – 15 bodů

Termín elektronického zaslání souboru domácích prací (nafoceno, naskenováno) na email talentovky2023@seznam.cz do 8.00 hodin 2. 1. 2024 – originály domácích prací vzít s sebou na talentovou zkoušku

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 15 bodů ze 30 (povinných) / 45 (povinných + nepovinných) celkově možných.

Počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů:

Zlatník a klenotník max. 6 žáků

Umělecký kovář a zámečník max. 4 žáci

Umělecký truhlář a řezbář max. 2 žáci

Umělecký keramik max. 3 žáci

Tříleté učební obory – ostatní, bez talentové zkoušky

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Týká se těchto oborů:

66–52-H/01 Aranžér

36–54-H/01 Kameník

28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – Sklář

28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – Malíř skla

28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – Brusič skla

53–41-H/01 Ošetřovatel

Přihláška do tříletých oborů bez talentové zkoušky musí být potvrzena lékařem.

NA TYTO OBORY UCHAZEČ NEVYKONÁVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU!

Termín podání přihlášek

Termín podávání přihlášek bude zveřejněn v lednu včetně kritérií pro přijetí ke studiu.

Studium cizích státních příslušníků Dokumenty potřebné pro zahájení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

  1. Podání přihlášky (lze ji stáhnout z webových stránek a vyplnit, dodat originál vč. přeloženého a úředně ověřeného lékařského potvrzení).
  2. Úředně ověřený překlad vysvědčení za předchozí dva roky.
  3. Úředně ověřený překlad plné moci agentuře, která uchazeče zastupuje (pokud této možnosti využije).

Po zahraničních uchazečích bude požadována znalost češtiny na úrovni minimálně A2 (výuka všech předmětů probíhá v českém jazyce).

Pro další informace e-mail:  koterova@akademie-svetla.cz, telefon: 569 729 274