Talentové zkoušky

Maturitní obory

Uchazeč vykonává pouze talentovou zkoušku, jednotná přijímací zkouška se ho netýká.

K tomu se hodnotí prospěch za 2. pololetí 8. třídy z předmětů český jazyk, cizí jazyk, dějepis a proběhne motivační pohovor.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Týká se těchto oborů:

VÝTVARNÉ – čtyřleté, maturitní

82–41-M/11 Design interiérů

82–41-M/04 Průmyslový design

82–42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82–41-M/16 Kamenosochařství – Architektura staveb v zahradách a parcích

82–41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

82–41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – Zlatnictví a stříbrnictví

UMĚLECKOŘEMESLNÉ – čtyřleté, maturitní možnost získání výučního listu ve 3. ročníku (nutné uvést na přihlášce)

82–51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Práce kovářské a zámečnické

82–51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Práce truhlářské

82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – Práce keramické

82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – Práce kamenosochařské

82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – Malba skla

82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – Hutní tvarování skla

82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – Umělecké vitráže

82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – Broušení a rytí skla

Termín podání přihlášek

do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023

Termín talentových zkoušek

3. + 4. 1. 2024

Termín elektronického zaslání souboru domácích prací (nafoceno, naskenováno) na email talentovky2023@seznam.cz do 8.00 hodin 2. 1. 2024 – originály domácích prací vezměte s sebou na talentovou zkoušku

Přihláška do všech oborů s talentovou zkouškou musí být potvrzena lékařem.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kritériem pro přijetí žáka do výtvarných, uměleckořemeslných a učebních oborů je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Talentová zkouška je anonymní. Hodnotící komise je složená z výtvarníků školy.

Uchazeči do výtvarných a uměleckořemeslných oborů budou hodnoceni za:

1. Talentovou zkoušku, která obsahuje:

 • donesené domácí práce ve formátu A4 – A1 v počtu min. 10 ks v tvrdých nepodepsaných deskách, alespoň 3 práce budou kresebné studie zátiší podle reality složeného např. z lahve, jablka, draperie. Výkresy můžete doplnit fotografickou dokumentací trojrozměrných děl.

Termín elektronického zaslání souboru domácích prací (nafoceno, naskenováno) na email talentovky2023@seznam.cz do 8.00 hodin 2. 1. 2024

hodnocení 0 – 20 bodů

 • kresebná studie zátiší podle reality – na místě při talentových zkouškách (např. ovoce, sklenice, krabice, draperie apod.), časová dotace 2,5 hodiny

hodnocení 0 – 20 bodů

 • modelování objektu podle reality – na místě při talentových zkouškách (např. ulita, žárovka, matice, kladívko, apod.), časová dotace 2,5 hodiny

hodnocení 0 – 20 bodů

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky do výtvarného oboru je získání minimálně 30 bodů z 60 celkově možných.

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky do uměleckořemeslného oboru je získání minimálně 25 bodů z 60 celkově možných.

2. Znalostní část, která obsahuje:

 • motivační pohovor
  • všeobecný výtvarný přehled (umělci, slohy, výtvarné techniky), navštívené výstavy a podobně
  • přehled o dění a zájem o problematiku ve vybraném oboru
  • motivace ke studiu na naší škole, individuální předpoklady, osobní aktivity

hodnocení 0 – 20 bodů

 • hodnocení prospěchu za II. pololetí 8. třídy v předmětu
  • český jazyk
  • cizí jazyk
  • dějepis

Každá jedna známka bude bodově hodnocena:

Známka 1
3 body
Známka 2
2 body
Známka 3
1 bod
Známky 4, 5
0 bodů

Celkový počet bodů (z obou částí), které je možné získat, je 89 bodů.

Pořadí uchazečů se stanovuje takto:

Podle počtu získaných bodů v talentové zkoušce a po přičtení bodů ze znalostní části (motivační pohovor a známky ze ZŠ) bude sestaveno pořadí žáků na jednotlivých oborech. Přijati ke studiu budou žáci s nejvyšším počtem bodů.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o přijetí vyšší počet bodů, a to v pořadí – kresba, modelování, motivační pohovor, domácí práce, známky ze ZŠ.

Počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů:

 • Design interiérů max. 12 žáků
 • Průmyslový design max. 5 žáků
 • Konzervátorství a restaurátorství max. 4 žáci
 • Kamenosochařství – zaměření Architektura staveb v zahradách a parcích max. 4 žáci
 • Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu max. 4 žáci
 • Výtvarné zpracování skla a světelných objektů max. 4 žáci
 • Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – Zlatnictví a stříbrnictví max. 4 žáci
 • Uměleckořemeslné zpracování kovů – Práce kovářské a zámečnické max. 4 žáci
 • Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Práce truhlářské max. 2 žáci
 • Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – Práce keramické max. 3 žáci
 • Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – Práce kamenosochařské max. 4 žáci
 • Uměleckořemeslné zpracování skla – Malba skla max. 3 žáci
 • Uměleckořemeslné zpracování skla – Hutní tvarování skla max. 4 žáci
 • Uměleckořemeslné zpracování skla – Umělecké vitráže max. 4 žáci
 • Uměleckořemeslné zpracování skla – Broušení a rytí skla max. 4 žáci

Studium cizích státních příslušníků Dokumenty potřebné pro zahájení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

 1. Podání přihlášky (lze ji stáhnout z webových stránek a vyplnit, dodat originál vč. přeloženého a úředně ověřeného lékařského potvrzení).
 2. Úředně ověřený překlad vysvědčení za předchozí dva roky.
 3. Úředně ověřený překlad plné moci agentuře, která uchazeče zastupuje (pokud této možnosti využije).

Po zahraničních uchazečích bude požadována znalost češtiny na úrovni minimálně A2 (výuka všech předmětů probíhá v českém jazyce).

Pro další informace e-mail:  koterova@akademie-svetla.cz, telefon: 569 729 274